NOVINKY

arr3Centrum vestavných spotřebičů     ... arr3Prodloužená záruka   Našim zákazníkům nabízíme prodlouženou záruku nad rámec zákonem daných 2 let. Prodlužte si...

ZBOŽÍ V AKCI

Cena s DPH 13 490 Kč
skladem
Cena s DPH 1 499 Kč
skladem
Cena s DPH 6 490 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena s DPH 1 590 Kč
skladem
Cena s DPH 995 Kč
skladem
Cena s DPH 2 490 Kč
skladem


Prodloužená záruka

 

Našim zákazníkům nabízíme prodlouženou záruku nad rámec zákonem daných 2 let. Prodlužte si záruku o další  3 roky! Prodlouženou záruku poskytujeme na téměř celý náš sortiment. 

Jak prodlouženou záruku získáte?

-  vyberte si zboží u kterého je prodloužená záruka nabídnuta. Poznáte to u popisu zboží, kde bude vyčíslena cena prodloužené záruky. poté stačí při objednání výrobku napsat do poznámky, že máte o tuto záruku zájem a my vše ostatní vyřídíme za vás.

-  při výběru prodloužené záruky obdržíte e-mailem rekapitulaci zakoupené prodloužené záruky a všeobecné obchodní podmínky pojišťovací společnosti.


Prohlédněte si Všeobecné pojistné podmínky - Prodloužená záruka 

Co pojištění prodloužené záruky obsahuje a kdo si ji může zakoupit?

-  u vybraných produktů si prakticky můžete prodloužit zákonnou záruční lhůtu o dalších  36 měsíců.
-  prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží.
-  začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby.
-  prodloužená záruka chrání zakoupený přístroj ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce.
-  tento produkt nelze sjednat k přístrojům určeným pro firemní účely.

V jakých případech se mohu na tento produkt spolehnout?

-  vyřeší Vaše obavy ze servisních nákladů po uplynutí záruční doby
-  umožní Vám spokojeně užívat přístroj po dobu až pěti let
-  dá Vám jistotu, že nový přístroj bude fungovat min. 60 měsíců bez dalších výdajů (vztahuje se na záruční vady).
-  úhrada případných škod se provádí bez Vaší spoluúčasti

Co dělat, když přístroj nefunguje?

-  v případě, že se v průběhu platnosti produktu Prodloužená záruka objeví závada na přístroji, připravíte si číslo smlouvy a zavoláte na zákaznickou linku Mondial Assistance 283 002 868.
-  pracovníci linky si ověří platnost smlouvy, vezmou si od Vás Vaše kontaktní údaje, dále informace o přístroji a charakteru jeho závady.
-  zakázku poté předají příslušnému servisnímu partnerovi, který Vás maximálně do 2 pracovních dnů kontaktuje a domluví se s Vámi na způsobu a termínu opravy.
-  v případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy Vám poskytneme nový přístroj srovnatelných parametrů, včetně jeho dopravy na Vaši adresu.

Nabízíme prodloužení zákonné záruční doby o dalších 36 měsíců. To znamená, že k zákonné záruční době která u nás trvá 24 měsíců si můžete přikoupit prodlouženou záruku o 36 měsíců. Celková záruční doba na výrobek bude celkem 5 let.

Všeobecné pojistné podmínky

 

 • Kdo je pojistitelem:
  AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika
  registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod správním č. 2016B01853,
  podnikající v České republice prostřednictvím:
  Pojišťovna/Pojistitel AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby
  Sídlo Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000
  Informace o registraci IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
  A, vložka 56112
  Právní forma akciová společnost
  Předmět činnosti pojišťovací a zajišťovací činnosti
  Telefon +420 283 002 868
  Web www.allianz-assistance.cz
  Kdo na pojistitele dohlíží: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
  Jakým zákonem se pojištění řídí a na co se vztahuje?
  Práva a povinnosti z pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“).
  Pojištění se vztahuje na funkční poruchu pojištěné věci, která není určena pro výkon jakékoli podnikatelské a jiné samostatné výdělečné
  činnosti, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona
  nebo doba poskytnutá v záruce za jakost prodávajícím. Bližší informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění
  Prodloužená záruka 201612_VPP-AP_EW_STANDARD dále jen „VPP“.
  Zájemce o pojištění si může od pojistitele vyžádat další informace týkající se sjednávaného pojištění na Zákaznické lince: +420 283 002 868,
  v pracovní dny od 9:00 do 17:00.
  Vznik pojištění
  Pojištění vzniká v 0.00 hodin dne uvedeného jako počátek
  pojištění v pojistné smlouvě.
  Pojistné
  Pojistné platíte najednou za celou dobu pojištění (jednorázové
  pojistné). Jeho výše za jednotlivá pojištění včetně doplňkových
  pojištění (jsou-li sjednána) je uvedena v pojistné smlouvě
  (pojistce).
  Doba trvání pojištění
  Pojištění se sjednává na dobu určitou. Můžete zvolit pojištění na
  dobu 3 let, 2 let nebo 1 roku.
  Pojištění bude platné po dobu uvedenou v pojistné smlouvě.
  Na co se pojištění nevztahuje?
  Toto pojištění se nevztahuje zejména na škodní události, které
  nastaly za těchto okolností:
   estetické nedostatky (např. poškrábání, zářez, prasklina),
  které nesnižují ani neomezují funkčnost pojištěné věci,
   škody vzniklé běžným opotřebením pojištěné věci včetně
  jejích součástí spotřebního charakteru,
   škody vzniklé na součástech věci spotřebního charakteru
  podléhajících rychlému opotřebení a časté výměně a
  příslušenství pojištěné věci,
   na které byl pojistník anebo pojištěný upozorněn při koupi
  pojištěné věci a na další poškození, která prodejce již
  vyloučil ve své záruce,
   a na další události, které jsou výslovně uvedené ve VPP.
  Kdy a jak pojištění zaniká?
   uplynutím doby pojištění a to ve 24:00 hodin dne
  dojednaného jako konec pojištění,
   ztrátou pojištěné věci nahlášené pojištěným pojistiteli,
   dnem smrti pojištěného,
   dnem odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je
  nabytí pojištěné věci,
   a dalšími způsoby uvedenými ve VPP, pojistné smlouvě
  nebo stanovenými zákonem.
  Podrobnější informace naleznete ve VPP.
  Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné
  smlouvy
   Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy
  v případě, že pojistitel porušil svou povinnost pravdivě a
  úplně zodpovědět písemné dotazy při jednání o uzavření
  nebo o změně pojistné smlouvy do dvou měsíců ode dne,
  kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.
   Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy
  v případě, že pojistitel porušil svou povinnost upozornit na
  nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými
  požadavky, musel-li si jich být při uzavíraní pojistné smlouvy
  vědom, a to do dvou měsíců ode dne, kdy toto porušení
  zjistil nebo musel zjistit.
   V případě, že pojistná smlouva byla uzavřena mimo
  obchodní prostory pojistitele, je pojistník oprávněn
  odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu do
  čtrnácti dnů od data sjednání pojištění. Pojistník se musí
  dostavit do prodejny prodejce, kde mu bude v uvedené
  lhůtě 14 dnu pojistná smlouva stornována a vráceno
  pojistné.
   V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na
  dálku musí pojistník odeslat ve lhůtě 14 dnů prodejci, u
  kterého pojištěnou věc zakoupil, písemné odstoupení od
  pojistné smlouvy s ověřeným podpisem. Odstoupením od
  pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku.
   V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na
  dálku, pokud byl pojistníkovi, který je spotřebitelem,
  uveden klamavý důvod, je pojistník oprávněn od pojistné
  smlouvy odstoupit do třech měsíců ode dne, kdy se o tom
  dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět.
   Pojistitel je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy,
  jestliže pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti
  poruší povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy
  pojistitele týkající se skutečností, které mají podstatný
  význam pro přijetí pojistného rizika, a to do dvou měsíců
  ode dne, kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.
  Předsmluvní informace k pojištění
  Prodloužená záruka
  2/2
  V případě zániku pojistné smlouvy má pojistitel právo snížit výši
  nespotřebovaného pojistného o manipulační administrativní
  poplatek ve výši maximálně 1/12 (jedné dvanáctiny) pojistného
  měsíčně. Zbývající část nespotřebovaného pojistného je
  pojistitel oprávněn vrátit, pokud přesáhne částku 75,- CZK.
  Odstoupit od pojistné smlouvy lze písemnou formou.
  Pokud pojistník není povinen dostavit se do prodejny prodejce
  pojištěné věci, písemné odstoupení od pojistné smlouvy zašle
  pojistník na AWP P&C Česká republika – odštěpný závod
  zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000,
  Praha 7 – Holešovice.
  Řešení případných sporů, v jakých jazycích s námi můžete
  komunikovat
  Spory, které plynou ze sjednání pojištění nebo vznikly
  v souvislosti s ním, budou řešeny u příslušného soudu v České
  republice podle právního řádu České republiky.
  Komunikačním jazykem pro uzavření pojistné smlouvy a pro
  komunikaci mezi smluvními stranami je český jazyk a slovenský
  jazyk.
  Daně
  Pojistné plnění z pojištění je osvobozené od daně z příjmu podle
  zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění.
  Na koho se můžete obrátit v případě stížnosti?
  V případě potřeby se můžete obrátit na pojistitele, a to písemně
  prostřednictvím: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod
  zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000,
  Praha 7 - Holešovice. Pokud nejste spokojeni ani s jeho
  odpovědí, můžete podat stížnost České národní bance. Spory
  mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím
  zprostředkovatelem (prodejcem) z pojistné smlouvy neživotního
  pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím
  České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitelé mohou u
  pojištění sjednaných on-line využít pro řešení spotřebitelských
  sporů on-line platformu na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí podle
  českého právního řádu. Všechny případné spory v souvislosti s
  pojištěním budou smluvní strany přednostně řešit
  mimosoudní cestou, a to vzájemnou dohodou. V případě, že
  nedojde k vyřešení sporu mimosoudní cestou, spor bude řešit
  ve smyslu platných právních předpisů České republiky
  příslušný soud.
  Povinnosti pojistníka a pojištěného
  Pojistník a pojištěný, či oprávněná osoba, mají kromě povinností
  uvedených ve VPP povinnost:
   oznámit pojistiteli písemně jakoukoliv změnu údajů včetně
  adresy, kontaktních a osobních údajů, které byly
  podkladem během uzavírání pojistné smlouvy, a to
  nejpozději do 7 dní od této změny,
   bezodkladně oznámit pojistiteli vznik škodní události,
  nejpozději do 7 dní od vzniku škodní události, podat
  pojistiteli pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků
  takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv
  vícenásobném pojištění; současně předložit pojistiteli
  potřebné doklady ke zjištění okolností rozhodných pro
  posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si pojistitel
  vyžádá, a umožnit pojistiteli pořízení kopií těchto dokladů, a
  postupovat způsobem ujednaným v pojistné smlouvě,
   řídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem určené osoby
  při likvidaci pojistné události a nechat si pojištěnou věc
  opravit v servisu určeném pojistitelem.
   na žádost pojistitele zajistit na vlastní náklady úřední
  překlad dokladů nezbytných k šetření škodní resp. pojistné

 

NzU3Nzk0M